Gratis elektronische bibliotheek

De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen - Hanne Sanders

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-01-01
BESTANDSGROOTTE: 5,3
ISBN: 9789050953610
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hanne Sanders

U vindt hier de pdf van het boek De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen

Omschrijving:

De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen is een vorm van internationale rechtshulp waarbij de tenuitvoerlegging van een strafvonnis door de staat van veroordeling wordt overgedragen aan een andere staat met het oog op tenuitvoerlegging daarvan in die staat. In bepaalde gevallen zal deze overdracht gepaard gaan met de overbrenging van de veroordeelde naar de staat van tenuitvoerlegging. In dit boek wordt onderzocht welke voorwaarden een overnemende staat stelt aan de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in eigen land en welke voorwaarden de overdragende staat stelt aan de tenuitvoerlegging van eigen strafvonnissen in een ander land. Meer in het bijzonder is nagegaan welke voorwaarden Nederland, Zwitserland, Frankrijk en België stellen aan de “wijze” van tenuitvoerlegging en welke voorwaarden deze staten stellen ten aanzien van de “feitelijke” tenuitvoerlegging. Het onderzoek is toegespitst op de tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen en geldboeten op tegenspraak gewezen en op de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen. Een aantal ontwikkelingen binnen de derde pijler van de Europese Unie op het vlak van de wederzijdse erkenning maakt dit onderwerp bijzonder actueel. Hanneke Sanders is licentiaat in de rechten (UA, 1990). Zij is advocaat geweest in België en Nederland, gespecialiseerd in strafzaken (Opleiding Specialisatie Strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten/ Universiteit Utrecht 1996-1997). Daarna heeft zij gewerkt aan de Nederlandse Politie Academie waar zij projecten heeft geleid op het gebied van de georganiseerde misdaadbestrijding. Verder heeft zij daar het vak strafrecht en internationaal strafrecht gedoceerd. Inmiddels is zij een aantal jaren werkzaam aan de universiteit. Momenteel is zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht waar zij strafrecht, internationaal strafrecht en Europees strafrecht doceert. Dit boek is het resultaat van haar rechtsvergelijkend promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

...cht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Artikel 17 1 ... wetten.nl - Regeling - Verdrag tussen de Lid-Staten van de ... ... . Wanneer een vreemde staat heeft bewilligd in de tenuitvoerlegging van een door deze opgelegde sanctie in Nederland, stelt Onze Minister de door de autoriteiten van die staat overgelegde stukken in handen van de officier van justitie in het arrondissement waarin de veroordeelde zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft, of ... WOTS - Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Artikel 34 1. Indien de in de vreemde staat opgelegde sanctie u ... Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Wikiwand ... . Indien de in de vreemde staat opgelegde sanctie uitsluitend strekt tot de betaling van een geldboete, eventueel onder bedreiging met een vervangende tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie, wordt deze ten uitvoer gelegd krachtens een beslissing van de officier van justitie.2. Wet van 12 juli 2012 tot implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit 2008/947/JBZ ... WOTS. De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS geldt voor meer dan zestig landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft. book | published | 1st edition. Hardback Het Europees verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen is een multilateraal verdrag dat de overname en overdracht van strafvonnissen regelt. Het is een verdrag dat onder auspiciën van de Raad van Europa op 28 mei 1970 in Den Haag tot stand gekomen is. Een van de hoofddoelen van het verdrag is de resocialisatie van veroordeelden in hun land van herkomst. buitenlandse strafvonnissen. Ondanks de bewoordingen van het tweede lid zijn, gelet op die nadere regelingen, door de minister aanwijzingen tot tenuitvoerlegging gegeven en heeft de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geadviseerd over de toelaatbaarheid van de overname van tenuitvoerlegging en de binding met Nederland in ... Tenzij de minister reeds aanstonds van oordeel is dat het verzoek van een buitenlandse autoriteit tot overdracht van de tenuitvoerlegging van een in de Nederlandse Antillen opgelegde sanctie moet worden afgewezen, wint hij omtrent de vraag of het belang van een goede rechtsbedeling zich tegen inwilliging van het verzoek verzet, het advies in van het gerecht dat in hoogste feitelijke instantie ... Categorie: tenuitvoerlegging - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Alleen de staat van veroordeling is bevoegd om een verzoek tot overdracht te doen. Een ander verdrag dat uitdrukkelijk de relatie met het EVIG regelt is het Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen (EGTUL). Het EGTUL is voor partijen slechts van toepassing indien het de ... Nadere regelgeving: - Reclasseringsregeling 1995 - Uitvoeringsbesluit artikel 58 Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen - Uitvoeringsregeling reclassering 2005 WET van 10 september 1986, Stb. 1986, 464, houdende regelen betre...