Gratis elektronische bibliotheek

Grondslagen van de jaarrekening - W. Koetzier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2019
BESTANDSGROOTTE: 4,20
ISBN: 9789463171984
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W. Koetzier

Veel plezier met het gratis lezen van Grondslagen van de jaarrekening W. Koetzier epub boeken

Omschrijving:

Grondslagen van de jaarrekening is een studieboek op hbo/wo-niveau, bestemd voor hogerejaars studenten accountancy, finance & control en fsm. Het is ook geschikt voor studenten aan andere opleidingen waar inzicht in de financiële rapportage van organisaties gevraagd wordt.De theorie wordt benaderd vanuit de algemene verslaggevingsprincipes. Waar relevant komen verschillen tussen de IFRS-regels en die van de Nederlandse wet aan de orde. Balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht worden in samenhang behandeld. Het boek bevat vele voorbeelden en samenvattende schema's. Naast de ondernemingsverslaggeving wordt ook die van de overheid en van andere non-profitorganisaties besproken.Elk hoofdstuk eindigt met 15 meerkeuzevragen; daarnaast zijn er vraagstukken. In de digitale leeromgeving wordenextra trainingsmogelijkheden aangeboden.

...dt plaats op basis van historische kosten ... 5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva | PWN ... . Activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of ... Algemene grondslagen voor verslaggeving. De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld . De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Fouten in de grondslagen. De meeste kan ... Grondslagen | Woonstad Jaarstukken 2019 ... . Fouten in de grondslagen. De meeste kantoren hebben in de jaarrekening de termen 'kostprijs' en OHW al wel aangepast, maar het komt regelmatig voor dat er nog met een oude, onjuiste tekstversie van de grondslagen wordt gewerkt. Tegenwoordig moeten KvK-nummer, statutaire naam en de statutaire vestigingsplaats in de grondslagen worden vermeld. RJ-Uiting 2016-5: 'Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen' Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 5.1 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 titel 9 BW2. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Grondslagen van de jaarrekening is een studieboek op hbo/wo-niveau, bestemd voor hogerejaars studenten accountancy, finance & control en fsm. Het is ook geschikt voor studenten aan andere opleidingen waar inzicht in de financiële rapportage van organisaties gevraagd wordt. Bij een jaarrekening op fiscale grondslagen wordt alleen het daadwerkelijke bedrag opgenomen van de te betalen vennootschapsbelasting, en wordt geen rekening gehouden met eventuele latenties. Bij het hierboven beschreven verlies van € 300.000 is er over 2019 geen jaarwinst en geen vpb-last. Art. 2:384 lid 6 - Slechts wegens gegronde redenen mogen de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande boekjaar zijn toegepast Art. 2:363 lid 4: De indeling van de balans en van de winst- en verliesrekening mag slechts wegens gegronde redenen afwijken van die van het voorafgaande jaar. Door een jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen voldoet u aan de verplichting in het burgerlijk wetboek en tevens kunt u de jaarrekening gebruiken voor uw verplichting ten behoeve van de belastingdienst. Het is niet meer noodzakelijk twee verschillende jaarrekeningen op te stellen. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke­lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Het boek Grondslagen van de jaarrekening, geschreven door W. Koetzier, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. De balans, winst- en verliesrekening maak je op aan de hand van het grootboek als de inventaris- en voorraadlijst...