Gratis elektronische bibliotheek

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2017
BESTANDSGROOTTE: 7,1
ISBN: 9789013141597
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW

Omschrijving:

Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid zijn in het juridisch debat vragen gesteld rond het criterium van ‘ernstig verwijt’ en de verhouding van die maatstaf tot het criterium voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Boek 6 BW. In deze bundel zijn verschillende bijdragen over dit thema opgenomen, naar aanleiding van een door het ZIFO georganiseerde debatmiddag hierover. De hierin gebundelde bijdragen bevatten interessante beschouwingen over onder andere de verhouding van het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid tot het algemene aansprakelijkheidsrecht en de keuze die de Hoge Raad maakt om het criterium ‘ernstig verwijt’ toe te passen bij zowel de aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW als die op grond van onrechtmatige daad. Op de koers die de Hoge Raad bij deze keuze heeft ingezet, bestaat zo blijkt uit de bijdragen in de bundel, ook wezenlijke kritiek. Voorts worden aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid belicht vanuit de optiek van de rechtspraktijk. De bijdragen kunnen een leidraad zijn voor verdere toepassing, maar ook voor een betoog tot aanpassing daarvan. Daarmee is deze bundel zowel voor beoefenaars van de wetenschap als van de praktijk van belang.

...r van hen hoeft te stellen (en bij betwisting te bewijzen) dat hen afzonderlijk persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt ... Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en ... ... . Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van artikel 6:162 BW toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW Op grond van artikel 2:9 BW kan een bestuurder door de vennootschap aansprakelijk worden gehouden voor ... De Hoge Raad concludeert dat uit dit alles volgt dat art. 2:11 BW van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon ... Bestuurdersaansprakelijkheid - bestuursaansprakelijkheid ... ... De Hoge Raad concludeert dat uit dit alles volgt dat art. 2:11 BW van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet, daaronder begrepen de aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW (r.o. 3.4.3). Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW bevat de schriftelijke uitwerkingen van alle toespraken van deze middag, aangevuld met een verslag van de discussie. Deze uitgave biedt u daarmee nieuwe inzichten in de regels voor bestuurdersaansprakelijkheid en de invulling daarvan door de Hoge Raad. Bestel Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW van . Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Een ander in het oog springend verschil tussen het huidige art. 2:9 BW en de nieuw voorgestelde tekst daarvan, is dat in de eerste volzin van art. 2:9 BW lid 2 (nieuw) is bepaald dat elke bestuurder verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken. Huizink wijst er op dat onduidelijk is wat onder 'de algemene gang van zaken' moet Van aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid) op grond van artikel 2:9 BW is pas sprake bij een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming. Van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling is sprake als geen redelijk denkend bestuurder - onder dezelfde omstandigheden - zo gehandeld zou hebben [1] . De Hoge Raad heeft in een belangrijk arrest bepaald dat het beginsel van collectieve aansprakelijkheid en de invloed van taakverdelingen in dat verband, zoals toegepast in het kader van interne bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW, niet gelden bij externe bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW. De Hoge Raad houdt aldus vast aan de hogere lat voor aansprakelijkheid van een ... Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan over Bestuurdersaansprakelijkheid en de reikwijdte van decharge. Vielen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend? H heeft in eerste aanleg samengevat gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat geïntimeerde jegens H op grond van art. 2:9 BW […] In dit geval 'kleurt' deze regel van artikel 2:9 BW dus de toerekeningsmaatstaf van het derde lid van artikel 6:162 BW. Aldus zal ook in dat geval eerst sprake kunnen zijn van bestuurdersaansprakelijkheid indien de bestuurder een ernstig verwijt treft (zie ook HR 8 december 2006 (Ontvanger/Roelofsen), NJ 2006, 659 , welk arrest toeziet op de onrechtmatigedaads aansprakelijkheid van ... Verstijlen, FMJ 2017, Bestuurdersaansprakelijkheid na Hezemans Air. in JB Huizink & AF Verdam (eds), Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6 ... Art. 2:9 BW - BW Boek 2 - Artikel 9 Burgerlijk Wetboek Boek 2 - Artikel 9 1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de ... Artikel 2:9 BW bepaalt dat een bestuurder tegenover de rechtspersoon verplicht is tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. ... Op grond van artikel 6:162 BW is hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, ... indien sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en de rechtspersoon wordt bestuurd door een rechtspersoon, ... De B.V. kan de bestuurder aanspreken op grond van artikel 2:9 BW. Dit betreft interne aansprakelijkheid. Dat gaat over de taken die de bestuurder ten opzichte van de B.V. moet verrichten. Er moet sprake zijn van een ernstig verwijt in die zin dat geen enkele redelijk handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld zou hebben. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen op dat beginsel. Externe bestuurdersaansprakelijkheid kan namelijk gegrond worden op kennelijk onbehoorlijk bestuur (2:248 BW) en op een vordering uit onrechtmatige daad (6:162 BW). Externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW (0) ... doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid (0) 91,00. 5% studentenkorting . M. Zilinksy; Offerhauskring 4 - De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie (0)...