Gratis elektronische bibliotheek

De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa - Herman Nys

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,92
ISBN: 9789050950381
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Herman Nys

U vindt hier de pdf van het boek De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa

Omschrijving:

Uitgave in de reeks ‘Recht en geneeskunde’De doelstelling van dit boek is in de eerste plaats een ruimere bekendheid te geven aan de inhoud van de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa en de concrete gevolgen ervan voor hulpverleners en patiënten. De conventie bevat specifieke bepalingen met betrekking tot informed consent voor medisch handelen, de bescherming van medische persoonsgegevens en tot predictieve genetische tests en genetische therapie. Ook het wetenschappelijk onderzoek met mensen en embryo’s en het statuut van het menselijk lichaam en lichaamsdelen worden onderzocht.Uit de inhoud:§ De totstandkoming en het opzet van de Conventie (J.H.W. Kits Nieuwenkamp)§ De relatie tussen de Conventie en de mensenrechten (F. Van Neste)§ De doelstellingen, leidende beginselen en mogelijke beperkingen (H. Nys)§ Een vergelijkende analyse van de artikelen van de ontwerpteksten van de Conventie en van de verdragstekst ( C. Trouet )§ Het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (P. Schotsmans )§ Het belang van de Conventie voor de commissies medische ethiek in ziekenhuizen (C. Gastmans)§ De vooraf uitgedrukte wilsbeschikking van de patiënt ( E. Strubbe)§ Het recht om niet te weten in relatie tot het menselijk genoom. Een verkenning van de morele gronden (K. Dierickx)De meeste bijdragen zijn informerend van aard en richten zich ook tot niet-juridisch geschoolde lezers die hun weg willen zoeken in de verdragsbepalingen. In de bijlagen zijn de tekst van de conventie en het toelichtend rapport opgenomen zodat dit boek ook als naslagwerk kan dienst doen.

... inwerkingtreding van dit Verdrag kan het Comité van Ministers van de Raad van Europa, na overleg met de Partijen, iedere Staat die geen lid is van de Raad van Europa uitnodigen tot dit Verdrag toe te treden ingevolge een bij meerderheid van stemmen genomen besluit, zoals voorzien in artikel 20, letter d, van het Statuut van de Raad van Europa en met eenparigheid van stemmen van de ... Raad van Europa - Wikipedia ... ... Vertalingen in context van "van de raad van europa" in Nederlands-Frans van Reverso Context: door de raad van europa, parlementaire vergadering van de raad van europa, het verdrag van de raad van europa, van de raad van europa over, samenwerking met de raad van europa 9 BELGIË 1 INLEIDING België heeft de Europese Conventie ter bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van de menselijke persoon met betrekking tot de toepassing van biologie en geneeskunde (de Conventie) niet ondertekend noch geratificeerd.4 Samen met Duitsland en Polen was België één van de landen die zich in het Comité van Ministers van de Raad van Europa hebben Comité van Ministers van de Raad van Europa - Hoofdinhoud. Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering.Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, ... Raad van Europa (RvE) - Europa Nu ... .4 Samen met Duitsland en Polen was België één van de landen die zich in het Comité van Ministers van de Raad van Europa hebben Comité van Ministers van de Raad van Europa - Hoofdinhoud. Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering.Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa: Inhoud en gevolgen voor patienten en hulpverleners (Recht en geneeskunde) (Dutch Edition) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. - gelet op de Europese Conventie van 1997 over mensenrechten en biogeneeskunde en artikel 22 van het Additioneel Protocol van 2002 over orgaan- en weefseltransplantatie van menselijke herkomst, - gelet op de Conventie van de Raad van Europa over actie tegen mensenhandel, goedgekeurd 1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 247. Vertalingen in context van "and Biomedicine of the Council of Europe" in Engels-Nederlands van Reverso Context: Both the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention on Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe prohibit turning the human body and its parts into a source of financial gain. De Raad van Europa is de 'hoeder' van de mensenrechten in Europa. Het stelde in 1950 het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens op. Begin jaren tachtig richtte de Raad zich op de bescherming van persoonsgegevens (Verdrag 108, 1981). Eind jaren tachtig speelde de Raad van Europa een belangrijke rol op gebied van ethiek, biotechnologie en Buy De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa: inhoud en gevolgen voor patiënten en hulpverleners 01 by Herman Nys (ISBN: 9789050950381) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. - Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde. - Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la biomédecine et de la santé (rapporteur: M. Sergio Colombo) (doc. CES 1372/90) Vertalingen in context van "on Human Rights and Biomedicine" in Engels-Nederlands van Reverso Context: Unfortunately some countries have yet to ratify the Convention on Human Rights and Biomedicine. De Raad wil de eenheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten in heel Europa bevorderen. De lidstaten hebben daartoe allerlei conventies en verdragen gesloten. Raad van Ministers. Het belangrijkste beslissingorgaan van de Raad van Europa is de Raad van Ministers. Die bestaat uit alle Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en hun ... Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geratificeerd. Het treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking. de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa.3 Deze Conventie poogt de bestaande regels met betrekking tot bio-ethi-sche problemen, die in de verschillende lidstaten van de Raad van Europa gelden, te harmoniseren. Deze regels hebben een gemeenschappelijke bron van inspiratie: de vrees dat diepgaande weten-schappelijke ... Betreffende het verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa Vraag om advies vanwege de Ministers Colla en De Clerck betreffende de "Ontwerp Conventie Bio-ethiek van de Raad van Europa" alsook een analyse van de gevolgen voor de Belgische Wet-geving bij ondertekening van deze tekst. Voorafgaande bemerkingen Televisie Conventie van de Raad van Europa, die op 5 mei 1989 als 'European Convention on Transfrontier Television' van kracht werd. ... eerbied voor de vrijheid van het individu en voor de mensenrechten, ons cultureel erfgoed en traditie, de sociale markteconomie en dus ook de saamhorigheid met de medemens, zoals die...