Gratis elektronische bibliotheek

O wat sille dy bliid weze - Spier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,69
ISBN: 9789062731312
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Spier

Spier Epub boeken van O wat sille dy bliid weze zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

O wat sille dy bliid weze

...dei, dy't de heare makke hat; om Him wolle wy jubelje en bliid wêze! Halleluja ... Fryske gedichten » heit&mem ... . Evangeelje Markus 16:1-7 [8] Liet fan 'e snein Ges. 203: Dy't yn 'e bannen fan 'e dea. mienskiplik lêsroaster Gebed fan 'e snein (jier A-B-C) O God, op dizze dei . hawwe Jo foar ús . de doar iependien ta it wiere libben: Ek de kommende keats-off sille wy efkes op it skild tille. ... No, net roppe fan wat moatte dy froulju sa betiid al keatse: de prizen binne gelyk oan de manlju. ... Yn Makkum wienen hja snein net sa bliid mei de gong fan saken nei ôfrin ... Feie Fonyk: Lykweardigens | It Nijs ... . ... Yn Makkum wienen hja snein net sa bliid mei de gong fan saken nei ôfrin fan de jonges keatserij. Dy beker is dus al folle âlder as hûndert jier! Hiske fielde oan de skitterjende glêde beker. Wopke hâlde earbiedich syn hannen op „e rêch. Wy wienen alle fjouwer bliid dat wy tsjerkemûskes wienen. Wy meie wenje yn in tsjerke dêr‟t de minsken de leafde fan de Heare God fiere. No, as jo dan noch net bliid wêze kinne, dan kinne jo dat ... Wa't it kwea net oanrekkenet, wat út ferjouwing wei doart te libjen: dy sil úteinlik witte wat hielheid is. Wat bin ik bliid dat wy dit ferhaal hjir útsprekke litten hawwe. Dat wy it net beheind hawwe ta ús ferstân. Mar oarsom. Dat dit ferhaal ús ferstân iepenet. Sjalom. Amen. 1 Ichthus is it Griekse wurd foar fisk. Wat is de grutste hurdle dy't elke bloedfakker fielt? Besykje in namme foar te kiezen foar har blog. Nammen fan in blog kin hiel hurd wêze, fral as jo nij binne foar it hiele bloggen en branding ding. En as jo krekt as my binne, kinne jo ek oeren brûke foar brainstorming foar in namme, allinich om te finen mei in list fan crappy. Gewoan is der in bettere manier? Ja, ik bin bliid dat jo frege ... Wy moatte podgorny bliid wêze dát de bern überhaupt noch skriuwe tusken dy idioate ideogrammen troch. Mar geef Frysk skriuwe, man, dat is wol sa alderferskuorrendst dreech.' Dêr koe ik it mei iens wêze. 'Brek my de bek net iepen,' stimme ik mei. 'Yn alles wat ik skriuw fergriem ik de wurden en dêrom haw ik ek neat yn te bringen.' WAT IN KOMEEDZJE (Alles nur theater) In komeedzje fan ERICH KOCH Fryske oersetting Gurbe Dijkstra Nederlânske tekst fan Carl Slotboom Nederlânske titel Wat een komedie TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072 - 5 11 24 07 E-mail: [email protected] Website: www.toneeluitgeverijvink.nl O, wat slacht ús 't hert no rêd, wy moatt' net te let op bêd O, wat slacht ús 't hert no rêd, wy moatt' net te let op bêd O, wat sille wy moai boartsje mei dy poppe en dy wein Earlik sill'wy alles partsje, sukerguod en marsepein. Mar o wee, wat grut fertriet, as der neat yn't kuorke siet Mar o wee, wat grut fertriet, as der neat yn't ... jo moatte meidwaan oan betide moarnsgebeden foar geastlike oarlochsfiering. Jo moatte yn 'e middernacht opstean en geastlike oarloch fjochtsje, jo moatte it keninkryk fan tsjuster yn gebeden oanfalle as jo jo befrijing mei geweld nimme. As jo hjir hjoed besykje om te begripen wat bart as jo in Boogskutter sear dogge, ûntspanne foar jo binne op it goede plak kommen om jo fragen te beantwurdzjen. Noch, Dy meie net siik wurde. Dat is gefaarlik.' 'Gelokkich ha wy de mobyl en de iPad', seit Kornelia. Tomke kliert wat mei Romke. 'Ik ha in pakje foar dy', seit Kornelia. 'Dan hoechst dy net te ferfelen.' Yn it pakje sit lego om in auto te bouwen. 'O, wat moai!' ropt Tomke bliid. Hy sjocht nei de doaze. Hy tinkt oan buorman Piter. Nije kleuren, nije bisten dy jûn dat ik dêr rûn mei dy en ús jonge yn in oaze sa fol fan lok mei tûzenen kleuren wy seagen bisten dy't noch nea ien earder sjoen hie en it wie mei dy sa fertroud dat ik leaude dat ik fan dy hold fierder, o wat in pracht, sjoch al dy blommen wy hieltyd hân yn hân en foar ús de jonge op in plak sa hiel oars as yn ús alledeiske libben sels de reinbôge hie ... Wy sille markearje wat gebed foar bekearing mei Bibelferzen. Jo tiid foar heil is krekt kommen, tink derom, de earste stap is om jo sûnde oan God te bekennen, ûnthâlde de Bibel seit dat hy dy't syn sûnde ferberget, net sil bloeie, mar hy dy't har bekent, sil genede fine....