Gratis elektronische bibliotheek

Lexplicatie 3.8a - Wet op het Centraal bureau voor de statistiek - M.J. Quartel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2012
BESTANDSGROOTTE: 9,73
ISBN: 9789013082562
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.J. Quartel

Alle M.J. Quartel boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Het Centraal bureau voor de statistiek verricht en publiceert statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de nationale statistieken produceert het CBS ook de statistieken die door Europese regelgeving worden voorgeschreven.De Wet op het Centraal bureau voor de statistiek regelt de taken en bevoegdheden van het bureau en geeft regels over specifieke onderwerpen zoals verkrijging, verstrekking en geheimhouding van gegevens door het CBS.Dit Lexplicatiedeel bevat de wet, de bijbehorende lagere regelgeving en drie Europese verordeningen die voor het functioneren van het CBS van belang zijn. Kernbeschrijvingen, inleidingen en beknopt artikelsgewijs commentaar verschaffen nader inzicht. Op deze wijze biedt dit boek een helder en handzaam overzicht van de regels die het werkveld van het CBS beheersen.

...ngen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De taken en bevoegdheden van de AIVD zijn neergelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ... Wet op het Centraal bureau voor de statistiek [e-Book] - M ... ... . Deze wet regelt ook de positie van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Bestel Wet op het Centraal bureau voor de statistiek van Quartel, M.J. als Ebook voor 66.99€ bij Proxis.com en verdien Proxispunten! Accountancynieuws memo 3 - XBRL voor accountants. Accountancy nieuwsmemo 3XBRL voor accountantsDeze uitgave in de Accountancynieuws memoreeks biedt... Buy Wet op het Centraal bureau voor de sta ... Wet op het Centraal bureau voor de statistiek ... . Accountancy nieuwsmemo 3XBRL voor accountantsDeze uitgave in de Accountancynieuws memoreeks biedt... Buy Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Lexplicatie) 01 by (ISBN: 9789013051223) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Buy Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Lexplicatie) 01 by M.J. Quartel, Koninkrijk der Nederlanden (ISBN: 9789013078695) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. basis van artikel 4 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (hierna: CBS-wet) belast met de productie daarvan. Kamerstukken II 1989/90, 21 352, nr. 3 De verplichte gegevensverstrekking is voor wat betreft de contingentering niet langer noodzakelijk aangezien die thans niet meer bestaat. Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. ... Wet op de waterhuishouding WWH. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren Wet AVV. van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Wet op het consumentenkrediet WCK. ... Magazine: Lijst afkortingen - Lexplicatie. Richtlijn 2004/38/EG gaat in op het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden. Deze Richtlijn staat de gemeente Enschede niet in de weg om op grond van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan vast te stellen en hierin afwijkingsregels op te nemen voor het toestaan van onzelfstandige bewoning. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewijzigd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen. Artikel 3.3 . 1. Naast de vergoeding, bedoeld inart ikel 3.2, ontvangen fractievoorzitters ... b. voor elk kalenderjaar dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd schuldig nalatig is geweest als bedoeld in artikel 61 van de Wet financiering sociale verzekeringen, de over dat jaar verschuldigde premie, bedoeld in artikel 61, derde lid, onderdeel b, van die wet, te betalen. 2. Het tweede lid, onderdeel b, komt te ... Het Album Academicum bevat de namen van alle hoogleraren van de UvA en haar voorloper, het Athenaeum Illustre, vanaf 1632 tot heden. Naast personalia en gegevens over de opleiding en functie van elke hoogleraar is zo mogelijk bij elke naam een portret opgenomen. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek Lexplicatie: Amazon.es: Libros en idiomas extranjeros De statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek4 bevestigen dat in economisch goede tijden ook mensen met een zwakke Arbeidsmarktpositie profiteren. ... vragen zij hoe de regering dit wil regelen nu veel begeleiders en jobcoaches door de wet op het passend onderwijs en de bezuinigingen al ontslagen worden. Voorts is de schuldpositie van de overheid conform de Wet op de Staatsschuld binnen het obligoplafond voor de binnen- en buitenlandse schuld gehouden. Deze is per ultimo juni 2015 op respectievelijk 22.4% van het BBP voor de buitenlandse schuld en 14.3% van het BBP voor de binnenlandse schuld. De Centrale Bank van Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. The Intelligence and Security Services Act 2002 → AIVD; Wet op het Centraal bureau voor de statistiek. Statistics Netherlands Act → CBS; Wet op het financieel toezicht. Act on Financial Supervision → Rijksoverheid; Financial Supervision Act → Dutch Civil Law; Wet Openbaarheid van Bestuur Indien uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindexcijfers voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijkt dat het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het lopende jaar, vergeleken met het prijsindexcijfer voor het derde kwartaal van het voorafgaande jaar is gestegen of gedaald, stelt Onze Minister het bedrag vast, dat met ......