Gratis elektronische bibliotheek

Onderwijswetgeving Algemeen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2006-01-01
BESTANDSGROOTTE: 7,81
ISBN: 9789014079141
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Onderwijswetgeving Algemeen

Omschrijving:

Onderwijswetgeving Algemeen is een boek van Uitgeverij Kluwer BV

...literatuur en rechtspraak plaatsgevonden ... Onderwijswetgeving Algemeen door J.C. Janse (Boek ... ... . Volgens de onderwijswetgeving dient het bevoegd gezag te voorzien in een klachtenregeling om medewerkers, leerlingen en ouders in de gelegenheid te stellen om conform een vastgestelde ... Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Rol vertrouwensinspecteur 5 Hoofdstuk 2 De vertrouwenspersoon Overzicht van onderwijswetten met rechten van ouders in het onderwijs, onder andere met Grondwet, leerplicht, medezeggenschap en toezicht Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waar ... Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ... . De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend…." Algemeen. Meldpunt Fryske taal open vanaf 11 mei 2020. de redactie De Stienser 26 dagen geleden. Inwoners van Fryslân kunnen vanaf 11 mei voor alle vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal terecht bij het Meldpunt Fryske taal. ... (WGFT), onderwijswetgeving voor de Friese taal en de afspraken uit de BFTK. Algemeen: Scholengroepen of scholen die geen speciale ophaaldienst wensen te organiseren maar toch één of ... 29 mei 1959 - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs. 23 februari 1960 ... Onderwijswetgeving Leerplicht. Het recht op onderwijs is wel uitgewerkt in de Leerplichtwet. De leerplicht houdt in dat kinderen vanaf 5 jaar worden ingeschreven op een school en deze school regelmatig bezoeken. De ouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de leerplicht. Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 11 juli 2002 - bijwerking 1 juni 2017 Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg december 2019 2 Algemene toelichting De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van de Kwaliteitswet. Daarin worden zaken geregeld met betrekking tot het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Moet ook een ambtshalve herziening geregistreerd worden ? 26/02/2014. Neen, enkel de "aanvragen" tot maatschappelijke hulp moeten worden ingeschreven in het register. 5.2.5 Complexiteit verhouding tussen onderwijswetgeving en het algemeen bestuursrecht bij interventies 303 5.2.6 Bijzondere kenmerken van de subsidierelatie in het onderwijs en de beginselplicht tot handhaving 305 5.3 Inspectie van het Onderwijs en de NVAO als externe toezichthouders 310 5.3.1 Inleiding 310 AVG en de onderwijswetgeving. 3. Het reglement heeft tot doel: a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen ... algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het VISTA College is opgedragen. b. Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland, voor primair en voortgezet onderwijs na statutenwijziging genaamd Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland de dato 11 mei 2017 ... de stichting de aan haar door het Rijk krachtens de onderwijswetgeving verstrekte Bestuur. Collega van Bestuur . De Collega van Bestuur, Edith van Montfort, vormt het CvB zoals bedoeld is onder de onderwijswetgeving; wij voeren de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Je vergaart niet alleen extra kennis rond onderwijswetgeving en -administratie, maar verwerft ook heel wat inzichten binnen human resources en communicatiemanagement, algemeen en strategisch management en onderwijskundig leiderschap. Je leert op metaniveau kritisch te kijken naar je eigen schoolwerking en eigen functioneren. Vragen over verwerking persoonsgegevens (algemeen) ... Onder andere op grond van fiscale- en onderwijswetgeving is HvA bevoegd bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk op grond van een gerechtvaardigd belang van de HvA....